nayla shami tsavorite cuff stripes 1100

tsavorite bracelet

tsavorite bracelet